72 Nombres Divinos del Padre - 144000

Vaya al Contenido
Los 72 nombres sagrados de nuestro padre celestial
37.- KODOISH, KODOISH, KODOISH ADONAI TSEBAYOTH
38.- LAYOOESH SHEKINAH
39.- MAKOM HYOS HA KODESH
40.- MELEK B’NAI ELOHIM
41.- MELEK  B’NAI  OR
42.- MELEK OHEV TZEDAKAH UMISHPAT
43.- MELEK SHAMAYYIM
44.- M’SHI’HHA  M’SHI’SHI
45.- NASI SHALOM
46.- NETZACH MERKABAH ELIAHU
47.- OSE SHALOM
48.- PESAH NARTOOMID
49.- ROKEB BA-ARABOT
50.- RUACH ELOHIM
51.- RUACH HA KOIDESH
52.- SHEKINAH
53.- SHEKINAH ESH
54.- SHELOMITH SHALOM
55.- SHEM SHEL GEBURAH
56.- SHEMA YISRAEL
57.- SHEMESH YAHVEH
58.- SHILLUSH
59.- TORAH ESER SEPHIROTH
60.- URIMM-THUMMIM
61.- VAY-YIK-RA
62.- VOD YE-DOD, YOD YE-DOD
63.- Y H V H
64.- YAHVEH
65.- YAHVEH ELOHENU YAHVEH
66.- YAHVEH SHALOM
67.- YAHVEH SHAMMAH
68.- YAHVEH ‘TSIDKENNU
69.- YESHIBA ZADDIKIM, YESHIBA HARAZIM
70.- YASHUA YAHVEH
71.- YOTZER MEOROT
72.- ZOHAR HADASH, ZOHAR METSULOTH
1.- ADONAI YAHVEH
2.- ALEPH ETZ ADONAI
3.- AMMI SHADDAI
4.- ARI SHEMOTH
5.- ABBA NARTOOMID
6.- ADONAI
7.- ADONAI ELOHENU ADONAI
8.- ADONAI TSEBAYOTH
9.-  BATH  KOL
10.- BE- MID- BAR
11.- BERESHIT BARA
12.- BINAH RUACH DEVEKUT
13.- CHESED  TUSHIYYAH  SHILOH
14.- CHOKMAH MICHAELILU
15.- DEBAR NARTOOMID YESOD YESHA IAHU
16.- DANIEL –ELOHAI- ARIEL
17.- DEREK KEDOSHAH YIRME IAHU
18.- DIV-RAY    HAY-YA-MIM  HAY-YOM
19.- EYEH ASHER EYEH
20.- EL    EL
21.- EL    ÉL  ELYON
22.- EL SHADDAI
23.- ELI,ELI
24.- ELOHA  ELOHIM
25.- ELOHA    UMMA
26.- ESAH    MESHIAH
27.- HA    SHEM
28.- HAKDAMOTH  HEKALOTH
29.- HOD HA-MELEK ZEDEK, MELCHIZEDEK MESHIAH
30.- JEHEZEKEL-MALKUTH
31.- JEHOVAH-YAHVEH-MELCHIZEDEK
32.-JESHURUN
33.- JOIEL QOHEL’ETH TIPHERETH
34.- KADUMA ELOHIM
35.- KADUMA KADMON
36.- KETHER ETZ CHAIM JEHU
Regreso al contenido